Krok 1 z 2 - Vyhodnotiť

50%
  • Komplexný marketingový audit je pomerne obsiahly proces zberu, spracovania a vyhodnotenie dát a informácií súvisiacich s marketingom ako takým a jeho prínosom pre firmu. Tento audit komunikačných aktivít nemá za úlohu nahradiť komplexný marketingový audit. Na druhú stranu je jeho nedeliteľnou súčasťou a v rámci oblastí, ktoré mapuje v časovo efektívnom rámci ma obrovskú výpovednú hodnotu. Jeho nezávislosť, systematickosť a komplexnosť je jeho nosným prvkom. Jediným vašim aktívnym krokom k zisku takéhoto auditu komunikačných aktivít a nástrojov je vyplnenie tohto dotazníka. Po ňom nasleduje mapovanie nákupného procesu štandardizovaného zákazníka špecifickými nástrojmi a meranie efektivity jeho zásahu vašimi komunikačnými aktivitami a nástrojmi v online prostredí. Tento proces a jeho dĺžka sa líši v závislosti od štandardizovanej dĺžky nákupného procesu pri kľúčových produktoch a služieb mapovanej firmy. Záverečnou časťou je spracovanie a odkomunikovanie poznatkov v čo najkvantifikovateľnejšej podobe.