Zdieľaj

5 síl Portera

Domov / Marketingový slovník / 5 síl Portera

Model Porterových 5 síl umožňuje podnikom lepšie porozumieť dynamike trhu, na ktorom pôsobia, a identifikovať stratégie na zlepšenie svojej pozície. Jeho aplikácia môže pomôcť firmám v predvídavom prispôsobení sa zmenám v odvetví a v maximalizácii ziskovosti tým, že odhalí príležitosti a potenciálne hrozby, hovoríme o týchto silách:

1. Konkurencia v odvetví

Táto sila skúma intenzitu súťaže medzi existujúcimi firmami v odvetví. Vyššia konkurencia často viede k nižším cenám a ziskovým maržám, čo môže znížiť atraktivitu odvetvia.

2. Hrozba nových vstupov

Táto sila posudzuje, aké ľahké alebo ťažké je pre nové firmy vstúpiť do odvetvia. Odvetvia s vysokými vstupnými bariérami, ako sú vysoké kapitálové požiadavky alebo silné značky, sú menej ohrozené novými konkurentmi, čo zvyšuje ich atraktivitu.

3. Vyjednávacia sila dodávateľov

Táto sila hodnotí, do akej miery môžu dodávatelia ovplyvniť ceny a podmienky dodávok. Silní dodávatelia môžu zvyšovať ceny alebo obmedzovať kvalitu a dostupnosť materiálov, čo môže negatívne ovplyvniť odvetvia závislé od obmedzených zdrojov.

4. Vyjednávacia sila odberateľov

Táto sila posudzuje, ako moc môžu odberatelia ovplyvniť ceny a podmienky nákupu. Keď majú odberatelia veľa možností odkiaľ nakupovať, alebo keď nakupujú veľké množstvá, môžu tlačiť na zníženie cien alebo lepšie služby.

5. Hrozba náhradných produktov alebo služieb

Táto sila hodnotí možnosť, že zákazníci nájdu iný produkt alebo službu, ktorá môže nahradiť ponuku v danom odvetví. Vysoká hrozba substitútov môže obmedziť ceny a ziskové marže, čím zníži atraktivitu trhu.

Spoločne tieto sily formujú rámec na analýzu konkurenčného prostredia a na formuláciu stratégií, ktoré pomáhajú firmám dosiahnuť udržateľnú konkurenčnú výhodu.