Marketingový slovník

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

#0-9

 • K 4P (Produkt, Cena, Miesto, Propagácia) pribúdajú ďalšie tri: Ľudia (People), Procesy(Processes), Fyzické dôkazy (Physical evidence). Táto rozšírená sada poskytuje ...

 • Model Porterových 5 síl umožňuje podnikom lepšie porozumieť dynamike trhu, na ktorom pôsobia, a identifikovať stratégie na zlepšenie svojej pozície. ...

 • Tento model zákazníckeho rozhodovacieho procesu ponúka ucelený pohľad na cestu zákazníka od identifikácie potreby až po správanie sa po kúpe, ...

 • Marketingový mix, často označovaný ako 4P, je základným konceptom v marketingu, ktorý zahŕňa štyri hlavné zložky: Produkt, Cena, Miesto a ...

 • Vzdelávanie (Education), Zábava (Entertainment), Zapojenie (Engagement), Empatia (Empathy). Tento rámec navrhuje štyri spôsoby, ako značky môžu vytvárať obsah pre sociálne ...

 • Marketingový model 4C je zákaznícky orientovaný rámec, ktorý posúva tradičný pohľad na marketingový mix (4P) na koncepty zamerané na potreby ...

 • Tento termín sa vzťahuje na štandardný odpoveďový kód HTTP, ktorý informuje užívateľov internetu, že požadovaná stránka sa na serveri nedá ...

 • Objem, Rýchlosť, Rozmanitosť. Tento model sa používa na opis veľkých objemov dát, ktoré firmy analyzujú pre lepšie porozumenie trhu a ...

 • Integrovaná marketingová stratégia, ktorá sa snaží osloviť zákazníkov cez všetky možné kontaktné body alebo kanály komunikácie, čím zabezpečuje konzistentnú správu ...

 • Prístup zameraný na personalizáciu interakcií s jednotlivými zákazníkmi na základe ich špecifických potrieb a predchádzajúceho správania, s cieľom zvýšiť spokojnosť ...

#A

 • Používanie softvéru a technológií na automatizáciu opakujúcich sa marketingových úloh a procesov predstavuje kľúčový nástroj pre moderné marketingové stratégie, ktorého ...

 • Odkazuje na proces identifikovania a hodnotenia prínosu každého marketingového kanálu alebo dotykového bodu v ceste zákazníka, ktorý prispieva k finálnej ...

 • Je strategický plánovací nástroj používaný na identifikáciu silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb podniku alebo projektu. Táto analýza pomáha ...

 • Je procesom získavania a analýzy informácií o konkurentoch, ich produktoch, cenách, marketingových stratégiách a trhovom postavení, čo umožňuje firmám identifikovať ...

 • Známy tiež ako marketing zo zálohy, je stratégia, pri ktorej sa značka pokúsi spojiť so veľkým podujatím alebo témou bez ...

 • V marketingu algoritmus často odkazuje na komplexné výpočtové procesy, ktoré používajú napríklad vyhľadávače alebo sociálne médiá na zoradenie a zobrazenie ...

 • Model AIDA opisuje štyri kroky (Pozornosť, Záujem, Želanie, Akcia), ktorými musí potenciálny zákazník prejsť od prvého stretnutia so značkou až ...

 • Affiliate marketing predstavuje symbiotický vzťah medzi podnikmi a affiliate partnermi, kde obidve strany profitujú z úspechu marketingových kampaní. Tento výkonnostne ...

 • Je metóda porovnávania dvoch verzií webstránky alebo marketingového materiálu s cieľom zistiť, ktorá z nich je efektívnejšia v dosahovaní stanovených ...

 • Modely pripisovania (atribúcie) k zdrojom, je proces priraďovania kreditu rôznym marketingovým kanálom alebo bodom kontaktu, ktoré prispeli ku konverzii ...

#B

 • Brand equity, známa aj ako hodnota značky, je esenciálnym faktorom v oblasti marketingu. Skladá sa z množstva pozitívnych asociácií, vnímanej ...

 • Alebo portréty ideálneho zákazníka, sú semi-fiktívne zastúpenia vašej ideálnej cieľovej skupiny založené na reálnych dátach a dôkladnom výskume. Tieto persony ...

 • Strategický proces vytvárania a rozvíjania súboru charakteristík, hodnôt a vizuálnych prvkov, ktoré vašu značku odlišujú od konkurencie a vytvárajú s ...

 • Znamená zapojenie značky do sociálnych, environmentálnych alebo politických otázok s cieľom ukázať jej hodnoty a prispieť k pozitívnej zmene. Tento ...

 • Proces tvorby a publikovania príspevkov na blog, čo je typ webovej stránky alebo online platformy, ktorá pravidelne poskytuje aktualizovaný obsah, ...

 • Je technika online reklamy, ktorá využíva zber a analýzu dát o online správaní používateľov (ako sú stránky, ktoré navštívili, vyhľadávané ...

 • Sú jednou z najstarších foriem digitálnej reklamy. Ide o grafické displeje, ktoré sa objavujú na webových stránkach vo forme obdĺžnikov ...

 • B2C marketing, teda marketing zameraný priamo na koncového spotrebiteľa, predstavuje dynamickú oblasť marketingu, kde hlavným cieľom je stimulovať záujem, nákup ...

 • B2B marketing, alebo marketing zameraný na obchodovanie medzi firmami, predstavuje špecifický segment marketingu, kde hlavnými aktérmi sú firmy a organizácie, ...

 • Buzz marketing je technika virálneho marketingu zameraná na maximalizáciu organického potenciálu kampane alebo produktu. Tieto stratégie môžu podnietiť konverzácie medzi ...

#C

 • Alebo cena za kliknutie, je metóda účtovania v online reklame, pri ktorej platí inzerent za každé kliknutie na jeho reklamu. ...

 • Predstavuje konkrétny segment trhu, na ktorý sa značka alebo firma zameriava so svojimi produktmi, službami alebo marketingovými kampaňmi. Ide o ...

 • Obsahový alebo content marketing je strategický marketingový prístup zameraný na vytváranie a distribúciu hodnotného, ​​relevantného a konzistentného obsahu s cieľom ...

 • Copywriting je proces písania presvedčivých marketingových a propagačných materiálov , ktoré motivujú ľudí k nejakej forme akcie, ako je nákup, ...

#D

 • Dynamic content je stratégia personalizácie obsahu v rámci marketingu, ktorá umožňuje podnikom vytvárať a dodávať obsah, ktorý je špecificky prispôsobený ...

 • Drip campaign, známa aj ako kvapková kampaň, predstavuje stratégiu direct marketingu, pri ktorej je cieľová skupina oslovovaná sériou marketingových správ ...

 • Display reklama je forma digitálnej reklamy, ktorá zahŕňa zobrazovanie vizuálnych reklamných formátov, ako sú bannery, obrázky a videá, na internetových ...

 • Direct marketing, známy aj ako priamy marketing, je forma reklamy, ktorá umožňuje podnikom komunikovať priamo so spotrebiteľmi, obchádzajúc tak sprostredkovateľské ...

 • Digital native, známy aj ako digitálny domorodec, je jedinec, ktorý vyrastal v ére digitálnych technológií a bol s nimi oboznámený ...

 • Marketingová stratégia, ktorá zdôrazňuje unikátne vlastnosti a výhody produktu alebo služby v porovnaní s konkurenciou, je kľúčovým krokom pre úspešné ...

 • Alebo marketing založený na dátach, ktorý je postavený na analýze a pochopení údajov o spotrebiteľoch, umožňuje firmám využiť dôkladné poznatky ...

#E

 • Experiential marketing, alebo marketing založený na zážitku, je inovatívna stratégia, ktorá sa výrazne líši od tradičných foriem reklamy a propagácie. ...

 • Exit rate, často označovaná aj ako miera odchodov, je dôležitým ukazovateľom analýzy webovej stránky, ktorý ukazuje percentuálnu časť návštevníkov, ktorí ...

 • Evergreen content, alebo obsah, ktorý je trvale relevantný, predstavuje kľúčovú súčasť stratégie obsahového marketingu. Tento typ obsahu má schopnosť zaujať ...

 • Event marketing, známy aj ako eventový marketing, je stratégia, ktorá sa sústreďuje na využitie rôznych udalostí, ako sú konferencie, semináre, ...

 • Ethical marketing, alebo etický marketing, je dôležitým konceptom, ktorý zdôrazňuje uplatňovanie princípov etiky a sociálnej zodpovednosti vo všetkých aspektoch marketingovej ...

 • Engagement, alebo angažovanosť, predstavuje dôležitý aspekt v marketingu, ktorý mieri na meranie interakcie a zapojenia spotrebiteľov s marketingovým obsahom, značkou ...

 • Predstavuje súbor výhod a hodnôt, ktoré zamestnávateľ ponúka svojim zamestnancom výmenou za ich výkony, zručnosti, skúsenosti a angažovanosť. Táto hodnotová ...

 • Email marketing je efektívny digitálny marketingový nástroj, ktorý využíva email na propagáciu produktov alebo služieb, budovanie vzťahov s potenciálnymi a ...

 • eCommerce, známy aj ako elektronický obchod, predstavuje dynamický svet nakupovania a predaja tovarov a služieb prostredníctvom internetu. Tento sektor sa ...

 • EAT (expertise, authority, trust) je kľúčovým konceptom, ktorý Google využíva na hodnotenie kvality obsahu a jeho zdrojov na internete. Tieto ...

#F

 • Fúzia značiek, známa aj ako co-branding, je sofistikovaná marketingová stratégia, ktorá spočíva v spojení dvoch alebo viacerých značiek s cieľom ...

 • Freemium je obchodný model, ktorý kombinuje bezplatné poskytovanie základných funkcií produktu alebo služby s možnosťou plateného upgradu na prémiové funkcie ...

 • Franchise marketing je komplexným systémom marketingových stratégií a aktivít, ktoré sú používané franchisovými sieťami na propagáciu ich značky, produktov a ...

 • Follower count, často nazývaný aj počet sledujúcich, je dôležitým ukazovateľom popularity a dosahu značky alebo jednotlivca na sociálnych sieťach. Tento ...

 • Flash sale je dynamický nástroj marketingovej stratégie, ktorý zahrňuje ponuku výrazných zliav na produkty alebo služby počas krátkodobého obdobia. Tieto ...

 • Field marketing, často nazývaný aj ako marketing v teréne, je marketingová stratégia, ktorá sa zameriava na vonkajšie marketingové aktivity. Tieto ...

 • Feedback, známy aj ako spätná väzba, predstavuje informácie, ktoré zákazníci alebo užívatelia poskytujú o svojich skúsenostiach s produktom alebo službou. ...

 • Feature-benefit selling je predajná technika, ktorá sa zameriava na zdôraznenie toho, ako jednotlivé vlastnosti produktu prinášajú konkrétne výhody zákazníkovi. V ...

 • FAQ marketing, skratka pre marketing často kladených otázok, je stratégia, ktorá využíva práve túto formu komunikácie ako nástroj na poskytnutie ...

#G

 • Guerilla marketing je marketingová stratégia, ktorá vyniká svojou netradičnosťou a inovatívnym prístupom. Jej hlavným cieľom je dosiahnuť maximálnu viditeľnosť a ...

 • Growth Hacking je dynamickým prístupom k marketingu, ktorý sa zameriava na rýchly a efektívny rast podniku alebo produktu za použitia ...

 • Google Analytics je nenahraditeľným nástrojom pre každú firmu alebo jednotlivca s online prítomnosťou. Táto bezplatná služba od Googlu poskytuje podrobné ...

 • Geotargeting je strategický nástroj v digitálnom marketingu, ktorý umožňuje presné zacielenie reklám a marketingových správ na základe geografickej polohy užívateľov. ...

 • Geomarketing je metóda využívajúca geografické informácie a dáta v procese plánovania a realizácie marketingových kampaní. Táto metóda analyzuje polohu zákazníkov ...

 • Generická značka, známa aj ako generic brand, označuje produkty bez výrazného značkovania alebo s minimálnym brandingom, ktoré sú zvyčajne ponúkané ...

 • GDPR, teda Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, je legislatívny rámec navrhnutý na ochranu súkromia a osobných údajov občanov Európskej únie. ...

 • Gamification, známa aj ako gamifikácia, je inovatívna technika, ktorá aplikuje prvky a mechaniky z hier do netradičných kontextov, vrátane marketingu. ...

#H

 • Image advertising je forma brandbuildingu, ktorý sa odlišuje od tradičného prístupu propagovania konkrétnych produktov či služieb. Namiesto toho sa zameriava ...

 • Hyperlocal marketing je stratégia zameraná na veľmi konkrétnu geografickú oblasť alebo komunitu, čo znamená, že sa sústredí na lokálne územia ...

 • HR marketing je strategický prístup k manažmentu ľudských zdrojov, ktorý aplikuje marketingové princípy a techniky na získavanie, motiváciu a udržiavanie ...

 • HTML emaily predstavujú vývojový krok v komunikácii cez e-mailové správy, pri ktorom sa využíva HTML (HyperText Markup Language) na vytvorenie ...

 • Holistický marketing je viac než len jednoduchý prístup k marketingu. Ide o komplexný rámec, ktorý zahŕňa všetky aspekty marketingu a ...

 • High-impact advertising je stratégia reklamy, ktorej cieľom je vytvoriť výrazný dojem na cieľovú skupinu. Tieto reklamné kampane často vynikajú vďaka ...

 • Headline, často nazývaný aj titulok, je kľúčovým prvkom každého reklamného, redakčného alebo webového obsahu. Jeho úlohou je zaujať a prilákať ...

 • Hashtag, zobrazený ako symbol #, sa stal neoddeliteľnou súčasťou sociálnych médií. Je to nástroj, ktorý umožňuje užívateľom označovať kľúčové slová ...

 • Hard sell je typ predajnej stratégie, ktorý sa vyznačuje svojou agresívnou a naliehavou povahou. Jej cieľom je okamžite presvedčiť potenciálnych ...

 • Cieľom HR marketingu je vytvoriť silný a pozitívny zážitok kandidáta . Dosahuje sa to kombináciou obsahu špecifického pre cieľovú skupinu ...

#I

 • Je forma obsahu, ktorá vyžaduje aktívnu účasť používateľa, čím sa stáva dynamickým a angažujúcim zážitkom. Táto forma obsahu je navrhnutá ...

 • Je stratégia, ktorá sa stavia na identifikácii a cielenej komunikácii s používateľmi na základe ich predpokladaného záujmu o nákup alebo ...

 • Integrated marketing communication (IMC) je komplexný prístup k marketingu, ktorý sa zameriava na udržanie konzistentnosti a súladu vo všetkých marketingových ...

 • Instagram marketing je dnes jedným z najefektívnejších spôsobov, ako budovať značku a komunikovať so svojou cieľovou skupinou. Táto sociálna platforma ...

 • In-game advertising, známe aj ako reklama v hre, predstavuje inovatívny prístup k reklame, kde sa reklamné správy integrujú priamo do ...

 • Infografika je účinný vizuálny formát obsahu, ktorý zjednodušuje komplexné témy tým, že kombinuje dáta, informácie a dizajn do prehľadného a ...

 • Influencer Marketing je stratégia digitálneho marketingu, ktorá využíva vplyv a dosah osobností známych ako influenceri na sociálnych sieťach, aby podporila ...

 • Impresie, často označované aj ako zobrazenia, sú kľúčovým konceptom v digitálnom marketingu, ktorý slúži na kvantifikáciu toho, koľkokrát bola reklama ...

 • Image advertising je forma brandbuildingu, ktorý sa odlišuje od tradičného prístupu propagovania konkrétnych produktov či služieb. Namiesto toho sa zameriava ...

 • Inbound marketing je metóda digitálneho marketingu, ktorá vám pomáha prilákať zákazníkov do vášho podnikania vytváraním užitočného obsahu a skúseností, ktoré ...

#J

 • Je stratégia, ktorá kladiem dôraz na vytváranie a distribúciu marketingového obsahu v presne správnom čase, keď je pre zákazníka najrelevantnejší ...

 • Ttiež známe ako mapovanie cesty zákazníka, je komplexný proces vizualizácie a analyzovania interakcií zákazníka so značkou alebo produktom od prvotného ...

 • Je špecializovaná oblasť optimalizácie webových stránok, ktorá sa zameriava na zlepšenie indexovateľnosti stránok obsahujúcich alebo postavených na JavaScripte. S rozšírením ...

 • Jargon busting, často nazývaný aj ako dekódovanie jargónu, je proces, ktorý sa snaží preložiť odborný alebo technický jazyk do jednoduchých ...

#K

#L

 • Miestne SEO je proces optimalizácie vašej online prítomnosti na zvýšenie miestnej návštevnosti, viditeľnosti a povedomia o značke. Bežné lokálne taktiky ...

 • Cieľom lead marketingu je premeniť potenciálnych zákazníkov na zákazníkov a výraz „lead“ označuje kvalifikovaný kontakt potenciálneho zákazníka. Lead marketing má ...

#M

 • Ako porozumieť potrebám spotrebiteľa V súčasnej dobe je pochopenie potrieb spotrebiteľov kľúčové pre úspech každej spoločnosti. Klasický marketingový model 4P ...

 • Pojem mobile first pri tvorbe webových stránok znamená, že pri návrhu a vývoji stránky je prioritou optimalizácia pre mobilné zariadenia. ...

 • Migrácia webové stránky je proces presunu webových stránok z jednej domény do druhej, z jedného hostingového servera na iný, alebo ...

 • Metaverse je termín používaný na označenie virtuálneho priestoru, rozšírenej reality a internetu. Tento pojem je často spájaný s budúcnosťou internetu, ...

 • Meta Debugger, často známy ako Facebook Debugger alebo Facebook Sharing Debugger, je nástroj poskytovaný Facebookom, ktorý pomáha vývojárom a správcom ...

 • Meta popisok (alebo tiež meta description) je krátky textový popis obsahu webovej stránky, ktorý sa zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania pod ...

 • Mikroformáty sú malé vzory kódovania HTML, ktoré štruktúrujú metadáta na webových stránkach. Používajú sa na uľahčenie čítania a interpretácie údajov, ...

 • Čo je to microsite (mikrostránka)? Mikrostránka je špecializovaná webová stránka alebo súhrn stránok, ktoré sú vytvorené s konkrétnym účelom alebo ...

 • Marketingový mix zahŕňa viacero oblastí zamerania ako súčasť komplexného marketingového plánu . Tento termín často odkazuje na bežnú klasifikáciu, ktorá ...

 • Marketingová stratégia sa vzťahuje na celkový plán podniku na uľahčenie nákupu a predaja jeho produktov alebo služieb. Marketingová stratégia určuje, ...

#N

 • NAP je skratka pre Name, Address, Phone number (Meno, Adresa, Telefónne číslo). Tieto tri údaje sú kľúčovými prvkami, ktoré určujú ...

 • Net reach je marketingový termín, ktorý odkazuje na celkový počet jedinečných osôb, ktoré boli dosiahnuté reklamnou kampaňou alebo marketingovou správou ...

 • Newsletter, často nazývaný aj informačný bulletin, je periodický e-mail, ktorý organizácie posielajú svojim predplatiteľom. Jeho hlavným účelom je udržať zákazníkov ...

 • Nofollow link, označovaný tiež ako nofollow odkaz, je HTML atribút používaný na webových stránkach na označenie hyperlinkov, ktoré by nemali ...

 • NFC, z anglického „Near Field Communication“ (Komunikácia na krátku vzdialenosť), je technológia bezdrôtovej komunikácie krátkeho dosahu, ktorá umožňuje jednoduchú a ...

 • Príkaz noindex je nástroj, ktorý môžu vývojári webu používať na riadenie správania vyhľadávačov pri indexácii stránok. Táto direktíva je súčasťou ...

 • Neuromarketing sa venuje meraniu fyziologických a nervových signálov na získanie prehľadu o motiváciách, preferenciách a rozhodnutiach zákazníkov, čo môže pomôcť ...

 • Natívna reklama je forma platenej reklamy, v ktorej reklamy zodpovedajú vzhľadu, dojmu a funkcii mediálneho formátu, v ktorom sa zobrazujú. ...

#O

 • Overlay ads sú reklamy, ktoré sa zobrazujú ako priesvitná vrstva nad obsahom webovej stránky alebo videa. Tieto reklamy sú navrhnuté ...

 • Outbound marketing je tradičný marketingový prístup, ktorý zahŕňa aktívne oslovovanie potenciálnych zákazníkov prostredníctvom rôznych kanálov. Tento typ marketingu je často ...

 • Open Rate KPI (Key Performance Indicator) je dôležitý ukazovateľ, ktorý meria percento príjemcov, ktorí otvorili váš email z celkového počtu ...

 • On-page SEO je súbor techník a stratégií aplikovaných priamo na webovej stránke s cieľom zlepšiť jej pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania. ...

 • Off-page SEO je súbor techník a stratégií používaných mimo vlastnej webovej stránky na zlepšenie jej pozície vo výsledkoch vyhľadávania. Hlavným ...

 • Outbound link, alebo externý odkaz, je odkaz na webovej stránke, ktorý smeruje na inú, externú webovú stránku. Tieto odkazy slúžia ...

 • Organic search je proces, pri ktorom používatelia nájdu webové stránky prostredníctvom neplatených výsledkov vo vyhľadávačoch, ako je Google, Bing alebo ...

 • Omrvinková navigácia, známa aj pod názvom breadcrumbs, je navigačný prvok na webových stránkach, ktorý zobrazuje hierarchickú cestu k aktuálnemu umiestneniu ...

 • Obsahová sieť, známa tiež ako Content Network, je súčasťou reklamného prostredia služby Google Ads. Táto sieť umožňuje inzerentom umiestňovať svoje ...

#P

 • Publisher je pojem používaný v digitálnom marketingu a online reklame, ktorý označuje majiteľa alebo správcu webovej stránky, blogu, aplikácie alebo ...

 • PPI (Platba za zobrazenie), známy aj ako CPM (Cost Per Mille), je model online reklamy, pri ktorom inzerenti platia za ...

 • PPA (Platba za akciu) je model online reklamy, pri ktorom inzerenti platia len vtedy, keď používateľ vykoná konkrétnu akciu. Tento ...

 • Produktový feed je súbor údajov, ktorý obsahuje podrobné informácie o produktoch ponúkaných na e-commerce webovej stránke. Tento súbor sa používa ...

 • Publiká v Google Ads sú skupiny používateľov, ktorí zdieľajú určité charakteristiky alebo záujmy a sú cieľom pre konkrétne reklamy. Publiká ...

 • Pop-up je forma online reklamy, ktorá sa objaví na obrazovke používateľa počas prehliadania webových stránok. Tieto reklamy sú navrhnuté tak, ...

 • Podprahová reklama je forma reklamy, ktorá využíva skryté alebo nevedomé signály na ovplyvnenie správania spotrebiteľov. Tieto signály sú často tak ...

 • Persóny v marketingu predstavujú fiktívne postavy, ktoré reprezentujú typických zákazníkov cieľovej skupiny. Tieto persóny sú vytvárané na základe podrobných výskumov ...

 • Push marketing, tiež známy ako outbound marketing, je stratégia, ktorá sa zameriava na aktívne oslovovanie potenciálnych zákazníkov s cieľom presvedčiť ...

 • Pull marketing, tiež známy ako inbound marketing, je stratégia, ktorá sa zameriava na prilákanie zákazníkov k produktu alebo službe prostredníctvom ...

#Q

 • Skóre kvality, známejšie ako Quality Score, je kľúčovým prvkom vo svete PPC reklám, najmä v kontexte služby Google Ads. Ide ...

#R

 • Rebranding je proces zmeny imidžu značky s cieľom osviežiť jej vnímanie verejnosťou alebo prispôsobiť sa novým trhom. Tento proces môže ...

 • Recipročný odkaz je typ odkazu medzi dvoma webovými stránkami, kde každá stránka odkazuje na tú druhú. Tento typ odkazu je ...

 • Redakčný systém, často označovaný ako CMS (Content Management System), je softvérová platforma, ktorá umožňuje správu obsahu webových stránok bez potreby ...

 • Relácie v kontexte webovej analytiky označujú návštevy, ktoré užívateľ uskutoční na webovej stránke. Relácia začína, keď používateľ vstúpi na stránku, ...

 • Responzivita označuje schopnosť webovej stránky prispôsobiť svoj vzhľad a funkčnosť rôznym zariadeniam a veľkostiam obrazoviek. Cieľom responzívneho dizajnu je zabezpečiť ...

 • Retargeting je marketingová stratégia, ktorá sa zameriava na oslovenie návštevníkov webových stránok, ktorí si neuskutočnili požadovanú akciu, napríklad nákup alebo ...

 • RFM analýza je marketingová metóda používaná na segmentáciu zákazníkov a analýzu ich hodnoty pre firmu. RFM je skratka pre Recency ...

 • ROAS (Return on Advertising Spend), teda návratnosť výdavkov na reklamu, je kľúčový finančný ukazovateľ, ktorý meria efektívnosť reklamných kampaní. Vyjadruje ...

 • ROI (Return on Investment), teda návratnosť investícií, je finančný ukazovateľ používaný na hodnotenie efektívnosti a výnosnosti investície. Vyjadruje sa ako ...

 • RSS (Really Simple Syndication) je webový formát používaný na distribúciu a agregáciu obsahu z rôznych zdrojov, ako sú blogy, spravodajské ...

#S

 • See Think Do Care je model digitálneho marketingu, ktorý vyvinul Avinash Kaushik. Tento rámec pomáha marketérom pochopiť a spravovať rôzne ...

 • Sidebar je bočný panel na webovej stránke, ktorý zvyčajne obsahuje rôzne typy informácií alebo navigačné prvky. Nachádza sa na strane ...

 • Sitelink je doplnkový odkaz, ktorý sa zobrazuje pod hlavnou URL adresou v rámci výsledkov vyhľadávania na vyhľadávačoch, ako je Google. ...

 • Sitemap je súbor, ktorý obsahuje zoznam všetkých stránok a dôležitých súčastí webovej stránky, usporiadaných do hierarchickej štruktúry. Slúži ako mapa ...

 • Sklik je reklamná platforma prevádzkovaná spoločnosťou Seznam.cz, ktorá umožňuje inzerentom zobrazovať svoje reklamy na rôznych webových stránkach a v internetovom ...

 • Slug je časť URL adresy, ktorá sa nachádza za doménou a identifikuje konkrétnu stránku alebo obsah na webovej stránke. Je ...

 • Social Media Optimization (SMO) je proces optimalizácie webového obsahu a jeho propagácie prostredníctvom sociálnych médií s cieľom zvýšiť jeho viditeľnosť ...

 • Scam je podvodná činnosť, pri ktorej sa podvodníci snažia získať peniaze, osobné údaje alebo iné cenné informácie od obetí pod ...

 • Search Console je bezplatná služba poskytovaná spoločnosťou Google, ktorá umožňuje vlastníkom webových stránok monitorovať a udržiavať svoju prítomnosť vo výsledkoch ...

 • Skript je súbor inštrukcií napísaných v programovacom jazyku, ktoré sú určené na vykonanie konkrétnych úloh. Skripty sa používajú v rôznych ...

#T

 • TOWS analýza je nástroj v oblasti strategického plánovania, ktorý kombinuje vnútorné a vonkajšie faktory organizácie s cieľom identifikovať strategické príležitosti ...

 • Title tag je časť kódu webovej stránky, ktorá definuje názov stránky zobrazený v prehliadači. Je kľúčovým prvkom pre SEO (optimalizáciu ...

 • Thumbnail, známy tiež ako miniatúra, je malý obrázok, ktorý slúži ako vizuálna reprezentácia väčšieho média, ako sú obrázky, videá alebo ...

 • Template, známy aj ako šablóna, je prednastavená štruktúra alebo formát, ktorý sa používa na vytvorenie nového dokumentu, stránky, prezentácie alebo ...

 • Telemarketing je forma priameho marketingu, kde sa používa telefón alebo iné komunikačné technológie na priamy predaj produktov alebo služieb zákazníkom. ...

 • Typografia je umenie a technika aranžovania písma a textu tak, aby bolo čítanie vizuálne príjemné a efektívne. Zahrňuje výber písma, ...

 • Tracking code, alebo sledovací kód, je reťazec kódu, ktorý sa vkladá do HTML kódu webovej stránky alebo do hlavičky e-mailovej ...

 • Tone of voice alebo tón hlasu v komunikácii predstavuje špecifický spôsob, akým značka komunikuje so svojimi zákazníkmi a ako je ...

 • Ide o strategický prístup k tvorbe webovej stránky zaháňajúci najmä analýzu kľúčových slov, tvorbu wireframe, webdizajn, copywriting, SEO a analytiku. ...

#U

 • UTM parametre (Urchin Tracking Module parametre) sú textové reťazce pridané do URL adries, ktoré slúžia na sledovanie efektívnosti online marketingových ...

 • Upsell je marketingová technika, kde predajca motivuje zákazníka k nákupu drahšieho produktu, lepšej verzie produktu alebo prídavných služieb s cieľom ...

 • Umelá inteligencia (AI) je odvetvie počítačovej vedy, ktoré sa zaoberá vytváraním strojov schopných vykonávať úlohy, ktoré by zvyčajne vyžadovali ľudskú ...

 • UX (User Experience) alebo užívateľská skúsenosť sa zameriava na to, ako sa ľudia cítia pri používaní systému, napríklad webovej stránky, ...

#V

 • Virálny marketing je forma marketingovej stratégie, ktorá sa zameriava na vytváranie obsahu, ktorý je tak zaujímavý, zábavný alebo hodnotný, že ...

 • Virtuálna realita (VR) je technológia, ktorá umožňuje používateľom vstúpiť do simulovaného prostredia a interagovať s ním pomocou špeciálnych zariadení, ako ...

 • Vishing (Voice phishing) je forma podvodu, pri ktorej útočníci využívajú telefónne hovory na získanie citlivých informácií od obetí. Tento typ ...

 • Vizuálna identita je súbor vizuálnych prvkov, ktoré reprezentujú a odlišujú značku, spoločnosť alebo organizáciu. Zahŕňa rôzne aspekty, ako je logo, ...

 • Vlog je skratka pre video blog alebo video log, čo je forma blogu, kde sa obsah prezentuje vo forme videí ...

 • VPN (Virtuálna privátna sieť) je technológia, ktorá umožňuje bezpečné pripojenie k internetu prostredníctvom šifrovaného tunela. Tento tunel chráni používateľove dáta ...

 • Vyhľadávač je nástroj alebo softvér, ktorý umožňuje používateľom hľadať informácie na internete. Funguje na základe zadaných kľúčových slov a vracia ...

 • Výkonnostný marketing je forma digitálneho marketingu, ktorá sa zameriava na dosiahnutie konkrétnych výsledkov alebo cieľov, ako sú predaje, registrácie, kliknutia ...

#W

 • Word-of-Mouth (WoM) marketing, známy ako marketing ústnym podaním, je stratégia, ktorá využíva spontánne alebo stimulované šírenie informácií medzi ľuďmi o ...

 • Plugin WooCommerce je rozšírenie (plugin) pre platformu WordPress, ktoré umožňuje vytváranie a správu internetových obchodov (e-shop). S WooCommercom môžete premeniť ...

 • Wayback Machine je digitálny archív internetu, ktorý uchováva kópie webových stránok a umožňuje užívateľom prechádzať históriou internetových stránok a vidieť, ...

 • Webhosting je služba umožňujúca jednotlivcom a organizáciám zverejňovať webovú stránku alebo webovú aplikáciu na internete. Poskytovateľ tejto služby, známy ako ...

 • Webinár je online seminár, ktorý sa koná prostredníctvom internetu v reálnom čase. Umožňuje prezentátorom a účastníkom interagovať a zdieľať obsah ...

 • Webový prehliadač je softvérová aplikácia určená na prístup, načítanie a zobrazovanie webových stránok používaných na internete. Umožňuje používateľom prechádzať rôzny ...

 • WebP je moderný formát obrázkov pre web, ktorý vyvinula spoločnosť Google. Tento formát poskytuje výraznú kompresiu pri zachovaní kvality obrazu, ...

 • Webstránka je dokument dostupný na internete, ktorý je štandardne formátovaný pomocou HTML (Hypertext Markup Language) a prístupný prostredníctvom HTTP alebo ...

 • White hat SEO je súbor etických techník optimalizácie pre vyhľadávače, ktoré sú v súlade s pokynmi a pravidlami vyhľadávačov ako ...

 • White space, známy tiež ako prázdny priestor alebo negatívny priestor, je termín používaný v grafickom dizajne a webovom dizajne na ...

#X

 • XML feed je typ dátového kanála alebo streamu, ktorý umožňuje zdieľanie štruktúrovaných údajov medzi rôznymi systémami a aplikáciami pomocou jazyka ...

#Y

 • Yahoo! je americká internetová spoločnosť, ktorú v roku 1994 založili Jerry Yang a David Filo. Z pôvodne katalógu webových stránok ...

 • YouTube je platforma na zdieľanie videí, kde môžu používatelia nahrávať, sledovať, komentovať a zdieľať videá. Od svojho vzniku v roku ...

#Z

 • Zoom je populárna platforma na videokonferencie, online stretnutia, chat a mobilnú spoluprácu, ktorá sa stala obzvlášť populárnou počas pandémie COVID-19 ...

 • Zelený marketing, známy aj ako environmentálny marketing, je marketingový prístup zameraný na podporu environmentálnych a udržateľných prínosov výrobkov, služieb alebo ...