Zdieľaj

Ethical marketing

Domov / Marketingový slovník / Ethical marketing

Ethical marketing, alebo etický marketing, je dôležitým konceptom, ktorý zdôrazňuje uplatňovanie princípov etiky a sociálnej zodpovednosti vo všetkých aspektoch marketingovej praxe. Tento prístup sa snaží presadiť čestné a transparentné správanie pri predaji produktov alebo služieb, pričom dôraz kladie nielen na dosiahnutie obchodných cieľov, ale aj na zachovanie integrity a rešpektovanie práv a pohody spotrebiteľov aj širšej spoločnosti.

Jedným zo základných princípov etického marketingu je zabezpečiť, aby všetky reklamné a marketingové praktiky boli v súlade s morálnymi hodnotami a normami. To znamená, že reklamy by nemali byť klamlivé alebo manipulatívne a mali by poskytovať pravdivé informácie o produktoch alebo službách, aby spotrebitelia mohli robiť informované rozhodnutia.

Okrem toho etický marketing podporuje zodpovedný prístup k ochrane životného prostredia a udržateľnému rozvoju. To môže zahŕňať používanie recyklovateľných materiálov, minimalizáciu odpadu alebo podporu environmentálne priateľných postupov výroby a distribúcie.