Zdieľaj

TOWS analýza

Domov / Marketingový slovník / TOWS analýza

TOWS analýza je nástroj v oblasti strategického plánovania, ktorý kombinuje vnútorné a vonkajšie faktory organizácie s cieľom identifikovať strategické príležitosti a hrozby. TOWS je skratka pre threats (hrozby), opportunities (príležitosti), weaknesses (slabiny) a strengths (silné stránky).

V marketingu sa TOWS analýza používa na posúdenie súčasnej situácie podniku v kontexte jeho vnútorných schopností a obchodného prostredia. Pri vykonávaní TOWS analýzy je potrebné identifikovať hlavné silné a slabé stránky podniku, ako aj príležitosti a hrozby v externom prostredí. Na základe toho sa vytvárajú strategické alternatívy pomocou TOWS matice, ktorá kombinuje tieto faktory.

TOWS je rozšírenie rámca SWOT analýzy a často sa používa ako ďalší krok po vykonaní SWOT analýzy. Pomocou TOWS môže firma alebo oddelenie identifikovať silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby. Ďalším krokom v TOWS analýze je nájdenie súladu medzi silnými stránkami s príležitosťami a hrozbami a slabými stránkami.

Teraz sa pozrieme na jednotlivé kombinácie:

  • Silné stránky k príležitostiam (S-O): Zameriava sa na to, ako môžu byť silné stránky využité na reakciu na potenciálne príležitosti na trhu.
  • Silné stránky k hrozbám (S-T): Skúma, ako môžu byť silné stránky využité na zmierňovanie alebo odstraňovanie hrozieb pre podnikanie a v niektorých prípadoch, ako môžu byť hrozby premenené na príležitosti.
  • Slabé stránky k príležitostiam (W-O): Táto úvaha môže byť náročná, pretože nie je vždy zrejmé. Zvážte, ako môžu byť vaše príležitosti využité na odstránenie vašich slabých stránok.
  • Slabé stránky k hrozbám (W-T): Zdôrazňuje, ako môžu slabé stránky zohrávať úlohu v rozvoji alebo posilnení hrozieb pre podnik.

TOWS analýza poskytuje rámec pre systematické hodnotenie a vývoj strategických krokov, čo organizáciám umožňuje efektívne reagovať na svoje okolie.