g

Automatizácia v marketingu

Používanie softvéru a technológií na automatizáciu opakujúcich sa marketingových úloh a procesov predstavuje kľúčový nástroj pre moderné marketingové stratégie, ktorého cieľom je nielen ...

Atribúcia marketingových kanálov

Odkazuje na proces identifikovania a hodnotenia prínosu každého marketingového kanálu alebo dotykového bodu v ceste zákazníka, ktorý prispieva k finálnej konverzii alebo predaju. ...

Analýza konkurencie

Je procesom získavania a analýzy informácií o konkurentoch, ich produktoch, cenách, marketingových stratégiách a trhovom postavení, čo umožňuje firmám identifikovať svoje konkurenčné výhody ...

Ambush marketing

Známy tiež ako marketing zo zálohy, je stratégia, pri ktorej sa značka pokúsi spojiť so veľkým podujatím alebo témou bez toho, aby za ...

Algoritmus

V marketingu algoritmus často odkazuje na komplexné výpočtové procesy, ktoré používajú napríklad vyhľadávače alebo sociálne médiá na zoradenie a zobrazenie obsahu alebo reklám ...

AIDA (Pozornosť, Záujem, Želanie, Akcia):

Model AIDA opisuje štyri kroky (Pozornosť, Záujem, Želanie, Akcia), ktorými musí potenciálny zákazník prejsť od prvého stretnutia so značkou až po nákup produktu ...

Affiliate marketing

Affiliate marketing predstavuje symbiotický vzťah medzi podnikmi a affiliate partnermi, kde obidve strany profitujú z úspechu marketingových kampaní. Tento výkonnostne orientovaný marketingový model ...

A/B testovanie

Je metóda porovnávania dvoch verzií webstránky alebo marketingového materiálu s cieľom zistiť, ktorá z nich je efektívnejšia v dosahovaní stanovených cieľov, ako je ...

Atribučný model

Modely pripisovania (atribúcie) k zdrojom, je proces priraďovania kreditu rôznym marketingovým kanálom alebo bodom kontaktu, ktoré prispeli ku konverzii alebo akcii používateľa ...

Arts Marketing

Art marketing je základným kameňom zvyšovania povedomia o umeleckých výtvoroch a kultivácie oddanej komunity potenciálnych patrónov. Jeho význam je mnohostranný. Umelecký marketing ...

Go to Top